Relacje inwestorskie

Kontakt:

Adres mailowy dla akcjonariuszy: akcje@bialcon.pl
Numer telefonu do sekretariatu: 667-755-881

Dane spółki:

BIALCON S.A ul. Celników Polskich 14, Biała Podlaska, 21-500. Sąd Rejonowy Lublin-wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5372604429, KRS: 0000377159, Kapitał zakładowy 102 102,00 zł zapłacony w całości.


Osoby zainteresowane inwestycją w akcje spółki Bialcon S.A. proszone są o kontakt pod adresem email: akcje@bialcon.pl

Spółka w marcu 2019 zakończyła emisję akcji w formule equity crowdfunding. Emisja była prowadzona poprzez portal: www.akcje.bialcon.pl

Aktualności

17.05.2024

Zarząd Spółki Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej (KRS 377159) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dn. 28 czerwca 2024r., godz. 15:00,w Kancelarii Notarialnej Notariusz Natalii Zawrotnej, ul.Kraszewskiego12/10 w Białej Podlaskiej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
29.06.2023

Zarząd Spółki Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej (KRS 377159) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 lipca 2023 r., godz. 10:00 , w Kancelarii Notarialnej Notariusz Natalii Zawrotnej przy ul. Kraszewskiego 12/10 w Białej Podlaskiej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

29.07.2022

Zarząd Spółki Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej (KRS 377159) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 września 2022 r., godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Natalia Zawrotna przy ul. Kraszewskiego 12/10 w Białej Podlaskiej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2021.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

29.09.2021

Zarząd Spółki Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej (KRS: 377159) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4.11.2021 godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Natalii Siennickiej przy ul. Kraszewskiego 12/10 w Białej Podlaskiej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
7.Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2020.
8. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

23.12.2020r.

Piąte wezwanie akcjonariuszy: Spółka Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, KRS:377159, NIP:5372604429 (dalej: Spółka) w związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia najpóźniej do dnia 31.12.2020r. dokumentów akcji w Spółce, adres: ul. Celników Polskich 14 (21-500) Biała Podlaska, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


02.12.2020r.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy: Spółka Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, KRS:377159, NIP:5372604429 (dalej: Spółka) w związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia najpóźniej do dnia 31.12.2020r. dokumentów akcji w Spółce, adres: ul. Celników Polskich 14 (21-500) Biała Podlaska, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


10.11.2020r.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy: Spółka Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, KRS:377159, NIP:5372604429 (dalej: Spółka) w związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia najpóźniej do dnia 31.12.2020r. dokumentów akcji w Spółce, adres: ul. Celników Polskich 14 (21-500) Biała Podlaska, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


28.10.2020r.

Drugie wezwanie akcjonariuszy: Spółka Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, KRS:377159, NIP:5372604429 (dalej: Spółka) w związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia najpóźniej do dnia 31.12.2020r. dokumentów akcji w Spółce, adres: ul. Celników Polskich 14 (21-500) Biała Podlaska, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


30.09.2020r.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy: Spółka Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, KRS:377159, NIP:5372604429 (dalej: Spółka) w związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia najpóźniej do dnia 31.12.2020r. dokumentów akcji w Spółce, adres: ul. Celników Polskich 14, 21-500 Biała Podlaska, aby mogły być przekształcone w formę zapisku elektronicznego. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


08.09.2020r.

Zarząd Spółki Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej (KRS:377159) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.09.2020 godz.9:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Natalii Siennickiej ul. Kraszewskiego 12/10 w Białej Podlaskiej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2019.
8. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.


06.05.2020r.

Zarząd Spółki Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej (KRS:377159) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.05.2020 godz: 9:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Natalii Siennickiej przy ul.Kraszewskiego 12/10 w Białej Podlaskiej. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 5. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek w trybie art. 15§1KSH. 6. Zamknięcie Zgromadzenia.