Relacje inwestorskie

Kontakt:

Adres mailowy dla Akcjonariuszy: akcje@bialcon.pl
Numer telefonu do sekretariatu: 667-755-881

Dane spółki:

BIALCON S.A ul. Celników Polskich 14, Biała Podlaska, 21-500. Sąd Rejonowy Lublin-wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5372604429, KRS: 0000377159, Kapitał zakładowy 102 102,00 zł zapłacony w całości.

Aktualności:

Zarząd Spółki Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej (KRS:377159) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.09.2020 godz.9:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Natalii Siennickiej ul. Kraszewskiego 12/10 w Białej Podlaskiej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2019.
8. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.


Osoby zainteresowane inwestycją w akcje spółki Bialcon SA proszone są o kontakt pod adresem email: akcje@bialcon.pl


Spółka w marcu 2019 zakończyła emisję akcji w formule equity crowdfunding. Emisja była prowadzona poprzez portal: www.akcje.bialcon.pl© Bialcon. All Rights Reservede-commerce platform by: