Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników sklepu internetowego bialcon.pl, prowadzonego pod adresem www.bialcon.pl (dalej: „Witryna”) przez Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500) przy ul. Celników Polskich 14 (dalej: „Sklep Internetowy”), w ramach korzystania przez nich z usług świadczonych drogą elektroniczną. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500 ul. Celników Polskich 14), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000377159, kapitał zakładowy: 102.10,00 zł, wpłacony w całości.


Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail abi@bialcon.pl lub pisemnie na adres: Bialcon S.A. z siedzibą w BIAŁEJ PODLASKIEJ (21-500, ul. Celników Polskich 14)


W ramach świadczonych usług, obsługi procesu realizacji zamówienia, kontaktu z Administratorem oraz wszelkich innych form zbierania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.bialcon.pl, Administrator może przetwarzać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał podczas rejestracji i tworzenia konta klienta takie jak: adres e-mail, nazwa firmy, NIP (w przypadku przedsiębiorców). Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji Umowy Sprzedaży. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, Bialcon S.A. może też kierować do niego informacje handlowe dotyczące oferty w wybrany przez Użytkownika sposób – e-mailem, przez SMS/MMS lub telefonicznie lub innymi środkami komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Administrator będzie wykorzystywać dane Użytkownika w celu wysyłania mu informacji handlowych w wybrany przez niego sposób.


Zgodnie z treścią art. 16 – 21 RODO, Użytkownicy, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, mają prawo do:


1) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych, wycofania swojej zgody bez podawania przyczyny na przetwarzanie danych osobowych,


2) sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,


3) usunięcia ich danych osobowych,


4) ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,


5) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych,


6) przenoszenia ich danych,


7) wniesienia skargi do organu, to jest skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w Polsce) lub innego właściwego organu nadzorczego – w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania ich danych osobowych;


8) prawo do odwołania wyrażonej przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Skorzystanie przez Użytkowników z przysługujących im na gruncie RODO uprawnień jest możliwe poprzez skierowanie do Administratora odpowiedniego żądania na adres e-mail: abi@bialcon.pl lub pisemnie na adres: Bialcon S.A. z siedzibą w BIAŁEJ PODLASKIEJ (21-500, ul. Celników Polskich 14).


Żądanie związane z przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi zostanie zrealizowane nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania.


Jeśli żądanie będzie zbyt skomplikowane lub Administrator otrzyma znaczną liczbę takich żądań w tym samym czasie – niezwłocznie poinformuje o przełożeniu terminu realizacji żądania o maksymalnie 2 miesiące.


Jeśli żądanie Użytkownika nie będzie mogło zostać uwzględnione przez Administratora, Użytkownik zostanie poinformowany w ww. terminach o odmowie i jej przyczynach.PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Postanowienia Polityki Prywatności Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolowane jest ich wykonywanie i sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:


- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;


- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;


- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;


- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;


- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z Aplikacji, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych. b. aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.CELE WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celach:


1) Założenia i prowadzenia Konta Klienta w celu składania zamówień, bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie,


2) zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z zamawiającym w tej sprawie),


3) obsługi zapytań Klientów,


4) marketingowych,


5) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: 1. obsługi reklamacji i ochrony przed roszczeniami oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń

 2. celach technicznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego sprzedawcy i zarządzania nim,

 3. w celach archiwalnych i statystycznych


6) przeprowadzenia konkursów, w szczególności wyłonienia zwycięzców konkursów oraz wydawania nagród;


7) prezentowania reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;


8) oceny i analizy aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;


9) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych.W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym sklepie (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).


Dane osobowe są przekazywane Administratorowi przez Użytkowników dobrowolnie. Jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych, wtedy nie może dokonać zamówienia, nie może utworzyć konta (zarejestrować się na stronie) i nie może wysłać wiadomości poprzez formularz kontaktowy.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe użytkowników są udostępniane współpracownikom Sprzedawcy, którzy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zewnętrznym podmiotom w niezbędnym zakresie.


Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane przez nas m.in. podmiotom świadczącym dla nas usługi m.in.:


1) firmom kurierskim;


2) firmom hostingowym;


3) firmom zajmującym się systemami płatności;


4) firmom świadczącym usługi marketingowe;


5) kancelariom prawnym.Wszystkie te podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy i gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.JAKIE DANEPRZETWARZANE?


Administrator przetwarza tylko te dane, które zostaną przekazane przez Użytkownika. Aby zarejestrować się w serwisie sprzedażowego, Administrator wymaga od Użytkownika podania: adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, kontaktu z Użytkownikiem w jego sprawie i dostarczenia towaru.Dane osobowe przetwarzane są:  1) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy, realizacji zamówienia i świadczenia usługi,


  2) Na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj.:


 1. możliwość przedstawiania użytkownikom ofert i informacji handlowych dotyczących produktów z naszej oferty (możemy to robić aż do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych);

 2. w celu ewentualnej obrony swoich praw na wypadek ewentualnych roszczeń przeciwko nam;

 3. w celach technicznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego i zarządzania nim,

 4. w celach archiwalnych i statystycznych.

 5. 4) na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a) RODO udzielonej przez Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości mailowych;


  5) w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. m.in.:

 6. wystawienia faktury dla Użytkowników, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej;

 7. obowiązki z tytułu rękojmi za wady produktu.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane będą przetwarzane tak długo jak to konieczne do realizacji zamówienia i świadczenia usługi, a następnie do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Istnieje prawny obowiązek przechowywania faktury zawierającej dane osobowe Klientów aż przez 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym taki obowiązek podatkowy powstał. Dane będą przechowywane także w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c) RODO) takich jak m.in. obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO) .


 • w celu zawarcia umowy, realizacji zamówienia i świadczenia usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO okres przechowywania danych osobowych: to czas niezbędny do realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych.

 • możliwość przedstawiania użytkownikom ofert i informacji handlowych dotyczących produktów z naszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, okres przechowywania danych osobowych to: czas niezbędny do cofnięcia zgody przez osobę której dane te dotyczą.

 • w celu ewentualnej obrony swoich praw na wypadek ewentualnych roszczeń przeciwko nam, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, okres przechowywania danych osobowych to: czas istnienia prawnie chronionego interesu Administratora, do przedawnienia roszczeń.

 • w celach technicznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego i zarządzania nim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, okres przechowywania danych osobowych to: czas istnienia prawnie chronionego interesu Administratora, do przedawnienia roszczeń.

 • w celach archiwalnych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, okres przechowywania danych osobowych to: czas istnienia prawnie chronionego interesu Administratora, do przedawnienia roszczeń.

 • w celu kontaktu z Użytkownikiem na podstawie udzielonej przez` niego zgody, na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. a) RODO, okres przechowywania danych osobowych to: czas cofnięcia zgody przez osobę której dane te dotyczą.

 • wystawienia faktury dla Użytkowników, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, okres przechowywania danych osobowych to: okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

 • obowiązki z tytułu rękojmi za wady produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, okres przechowywania danych osobowych to: czas istnienia prawnie chronionego interesu Administratora, do przedawnienia roszczeń.

 • NEWSLETTER


  Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zamówić bezpłatny newsletter. Newsletter informuje o aktualnych ofertach, nowych produktach, ofertach specjalnych z oferty Bialcon S.A. W ramach tej usługi, gromadzimy i przetwarzamy dodatkowe informacje na temat tego, czy otwierają Państwo newsletter, czy i jakie linki Państwo klikają i jakie tematy Państwa interesują, gdzie uzyskują Państwo dostęp do newslettera, z jakiego urządzenia końcowego, systemu operacyjnego, przeglądarki oraz, w stosownych przypadkach, z jakich innych ustawień urządzeń Państwo korzystają, czy i w jakim stopniu polecają Państwo zawartość newslettera w serwisach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz które z naszych stron internetowych odwiedzają Państwo po kliknięciu linków w newsletterze.


  Przetwarzanie danych do celów realizacji i optymalizacji serwisu newslettera odbywa się stosownie do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.


  Do zarejestrowania niezbędne jest podanie adresu e-mail w polu „zapisz się do newslettera”. W ten sposób możemy informować Państwa o ofertach specjalnych lub wydarzeniach.


  Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo e-mail potwierdzający. Subskrypcja newslettera wchodzi w życie dopiero po kliknięciu linku w e-mailu potwierdzającym. Jeżeli nie klikną Państwo linku w e-mailu potwierdzającym, rejestracja nie zostanie zakończona.


  Ponadto zwracamy uwagę, że przechowujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie rejestracji oraz, w razie konieczności, wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.


  W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu można skorzystać z linku rezygnacji zamieszczonego w każdym newsletterze lub skontaktować się z nami, korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego w newsletterze.


  Państwa adres e-mail zostanie usunięty z listy dystrybucyjnej newslettera. Rezygnacja z subskrypcji nie ma wpływu na legalność przeprowadzonego do momentu rezygnacji przetwarzania danych.  PROFILOWANIE


  Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.


  W przypadku pełnoletnich Klientów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów, banerów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta odzieży skierowana wyłącznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane.  COOKIES


  Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.


  Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.


  Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny.


  Poniżej przedstawiamy aktualną listę usług naszych Partnerów i Dostawców usług, których skrypty zamieszczamy na naszych stronie internetowej w celu zapisywania informacji cookies oraz w magazynach informacji przy wykorzystaniu innych technologii, a także do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług:
  USŁUGA  ADRES WWW  POLITYKA PRYWATNOŚCI  Facebook  https://www.facebook.com  https://www.facebook.com/policy.php  Criteo  https://www.criteo.com  https://www.criteo.com/privacy/  Firebase  https://firebase.google.com/  https://policies.google.com/privacy  Google Analytics  http://www.google.com  www.google.com/analytics  Facebook Pixel  https://www.facebook.com/privacy/explanation  https://www.facebook.com/business/m/privacy-and-data  Google  https://www.google.com  https://www.google.com/ads/preferences  Domodi  https://domodi.pl  https://domodi.pl/polityka-prywatnosci  Freshmail  https://freshmail.pl  https://fresmail.pl/polityka-prywatnosci/  Merce  https://pl.merce.com  https://pl.merce.com
  ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI


  Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

  2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.


  Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce.


  Więcej informacji na stronie Pliki cookies