Regulamin zakupów

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

BOK – telefoniczne Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji.
Kontakt pod nr telefonu: + 48 (83) 411-54-11 bądź mailowo sklep-online@bialcon.pl.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

Klient – osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu w Sklepie oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

Konsument –osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu;

Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta z serwisu bialcon.pl, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka okres nie dłuższy niż 21 dni;

Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;

Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;

Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

Regulamin/ Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://www.bialcon.pl;

Sprzedawca/Spółka – Bialcon S.A., ul. Celników Polskich 14, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372604429, Regon: 060733279, KRS 0000377159. Organ rejestrowy: Sąd rejonowy w Lublin-wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego. Kapitał zakładowy 102 102,00 zł

Towar – rzeczy (towary) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe;

Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/ aktywny adres e-mail.

Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1 . Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

2 . Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta. Akceptując Regulamin Klient akceptuje jego postanowienia w całości, bez zmian. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w § 3 ust. 1 lit. c-e poniżej w wybranym przez siebie zakresie, w szczególności za pomocą ustawień przeglądarki, na zasadach określonych Regulaminem bez konieczności jego akceptacji.

3 . Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

4 . Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków Sprzedawcy lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom, bez informowania o tym Klientów. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług Sprzedawcy, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1 . Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Klientów:

- umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta;

- umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

- prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

- umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka i Schowka;

- umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;

- przesyłanie Newslettera.

2 . Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:

- podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

- przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów;

- umożliwienie dostępu do szczególnych Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.

3 . W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4 . Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania Zakupów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie danych Klienta;

- niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

- korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;

- korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

- korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

- terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

- niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste; niepodejmowania działań takich jak: − rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych); – podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów; – modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów; – nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

6. Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną można składać w szczególności za pośrednictwem BOK (e-mail: sklep-online@bialcon.pl). W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jej rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Sprzedawca rozpatruje reklamacje do14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

NEWSLETTER

1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu zawarcia umowy dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera”.
2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.
3. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

- Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze) w ramach jednego Zamówienia nie można zamówić więcej niż 20 sztuk Towaru/Towarów łącznie bądź kilku zamówień o łącznej wartości przekraczającej 10000 złotych, przez tego samego Klienta, w przeciągu 31 dni kalendarzowych;

- Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy;

- Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;

- Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, Klient akceptuje Regulamin w zakresie Umowy Sprzedaży;

W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty Ceny;

Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta w przypadku płatności z góry, natomiast w przypadku wyboru płatności przy odbiorze Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia.

4. Umowa Sprzedaży zostaje każdorazowo zawarta z zastrzeżeniem warunku, że ulega rozwiązaniu jeżeli Klient nie odbierze Towaru w terminie 21 dni od jej zawarcia, pomimo dokonania w tym okresie przez Sprzedawcę co najmniej dwukrotnej próby doręczenia Towaru zgodnie z Zamówieniem. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku uprzedniego indywidualnego uzgodnienia z Klientem woli wykonania Umowy przez strony oraz ustalenia nowego terminu. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu ziszczenia się warunku rozwiązującego Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę Towaru, o ile została przez Kupującego już zapłacona na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę. Jeśli Sprzedawca wyśle Towar, a Klient go nie odbierze, Sprzedawca ma prawo potrącić albo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

5. W przypadku gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa ponieważ Towar jest niedostępny, Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie oraz o możliwości spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego jakości, przeznaczeniu oraz cenie pierwotnego zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi woli otrzymania świadczenia zastępczego, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni) zwraca Klientowi Cenę Towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez Klienta już zapłacone na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.

6. Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.

7. Ze względu na natychmiastową realizację Zamówień, Klientowi nie przysługuje prawo do jego modyfikacji po złożeniu Zamówienia i jego potwierdzeniu wiadomością e-mail. Jednakże Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w zakładce zwroty i reklamacje.

8. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Bialcon niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może zastąpić brakujące części innym Towarem, anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości. W przypadku braku reakcji po stronie Klienta w ciągu 7 dni, Sprzedawca zwróci środki na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano przelewu. Sprzedawca powiadomi Klienta o zwrocie drogą elektroniczną.

PRZEDSPRZEDAŻ

1. Sprzedawca może okresowo umożliwiać Klientom rezerwację Towaru zanim pojawi się on w regularnej sprzedaży (przedsprzedaż).

2. Szczegółowe warunki zawierania umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, zawiera odrębny regulamin.

CENY

1. Informacja o cenie podawana w ramach Sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych lub w innej walucie.

3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty przesyłki. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

- kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych akceptowanym w danym momencie przez Sprzedawcę – w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego zrealizowania płatności przez podmiot realizujący płatności. Bezpieczeństwo transakcji kartą kredytową przez Internet jest gwarantowane oraz realizowane przez systemy płatności: Przelewy24 – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Akceptowane karty to: VISA, MasterCard/EuroCard, Diners Club, JCB, PBK oraz PolCard.

- przelewem tradycyjnym – w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;

Numer rachunku bankowego: Mbank 91 1140 1094 0000 4174 3500 1010
Bialcon S.A.
ul. Celników Polskich 14
21-500 Biała Podlaska

- przelewem online (Przelewy24) – płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;

- gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu Zamówienia, przez Sprzedawcę.

2. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia Sprzedawcy przysługuje prawo do anulowania zamówienia.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Twoje zamówienie zostanie wysłane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku, gdy wybrałeś opcję płatności za pobraniem. W przypadku towarów dla których czas wysyłki jest różny, towary zostaną wysłane łącznie w terminie wskazanym jako najdłuższy spośród wskazanych dla poszczególnych towarów..

2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

3. Średni czas realizacji zamówienia przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 1-3 dni robocze.

4. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu Internetowego o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.

5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, zaleca się, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

- niekompletności przesyłki,

- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sklepu o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dnia odbioru towaru,

2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W celu odstąpienia od umowy Konsument może:

- wysłać na adres: Bialcon S.A., ul. Celników Polskich 14, 21-500 Biała Podlaska, pisemne oświadczenie o odstąpieniu;

- poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pośrednictwem BOK: sklep-online@bialcon.pl

- skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego na stronie Sklepu.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia , w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient odsyła Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Towar należy odesłać na adres: Bialcon S.A. ul. Celników 14, 21-500 Biała Podlaska. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Klient ponosi koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty (Ceny Towaru oraz kosztu wysyłki do Klienta jeżeli Klient za nią płacił), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej umowy.

11. Sprzedawca rekomenduje dołączenie oryginału bądź kopii dowodu zakupu Towaru do oświadczenia o odstąpieniu od umowy celem usprawnienia przeprowadzenia procedury zwrotu płatności.

12.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep-online@bialcon.pl.

OBSŁUGA KLIENTA

1. Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności oraz statusu Zamówień, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

2. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

3. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy, w tym z nawiązywania połączenia z BOK.

LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawnionego do tego podmiotu, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy ub pocztą e-mail sklep-online@bialcon.pl.

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

- żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

- żądać usunięcia wady albo

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Ograniczenie wskazane w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

5. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać na adres Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności oraz wskazanym żądaniem Klienta. W przypadku gdy Klient zdecyduje się odstąpić od umowy oraz w przypadku wymiany rzeczy na nową wolną od wad, koszty przesyłki ponosi Sprzedawca.

7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w ramach Sklepu.

2. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez usunięcie Konta Klienta oraz przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:

- pisemnej;

- wiadomości e-mail na adres sklep-online@bialcon.pl ;

- za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza.

3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.

4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient narusza zobowiązania Klienta enumeratywnie wyszczególnione w niniejszym Regulaminie Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.

5. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu.

6. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o ile zmiany te nie będą naruszały praw nabytych przez Klienta, ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu względem niezarejestrowanych w Sklepie Klientów. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu, jeżeli nie skorzystają z tego prawa, postanowienia zmienionego Regulaminu będą dla nich wiążące. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla już zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest BIALCON S.A. z siedzibą w BIAŁEJ PODLASKIEJ (21-500, UL CELNIKÓW POLSKICH 14), z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail abi@bialcon.pl lub pisemnie na adres: Bialcon S.A. z siedzibą w BIAŁEJ PODLASKIEJ (21-500, UL CELNIKÓW POLSKICH 14)

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania: adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana właśnie do Ciebie.

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Jesteśmy dumni, że wybrałeś właśnie nas. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu. Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się rejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować. Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta. Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy: 1) firmy kurierskie; 2) firma hostingowa; 3) systemy płatności; 4) narzędzia marketingowe.

TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz śmiało. Odpowiemy! Pamiętaj, że:

- masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas na adres sklep-online@bialcon.pl.

- masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;

- masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.

- masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;

- względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;

- masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020.

2. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług jest siedziba Sprzedawcy.

3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek I technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, usług.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz paragonu.

REGULAMIN PROMOCJI -30% na SALE i OUTLET

Niniejszy Regulamin obowiązuje w sklepie internetowym bialcon.pl ZAKRES 1. Promocja dotyczy wybranego asortymentu w sklepie internetowym bialcon.pl. 2. Promocja dotyczy produktów z kolekcji Wiosna/Lato 2017, Wiosna/Lato 2016, Wiosna/Lato 2015, Jesień/Zima 2017, Jesień/Zima 2016. 3. Promocja nie obejmuje produktów marki Perso oraz produktów w cenach regularnych. ZASADA DZIAŁANIA 1. Każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka zostanie klientowi naliczony rabat -30%na produkty.2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym bialcon.pl od 16.07.2018r. do 31.07.2018r., dalej zwanym „Czasem Trwania Promocji”. 3. Promocja ma charakter wyprzedaży poprzednich kolekcji w związku z wprowadzaniem nowych produktów. SPOSÓB NALICZANIA RABATÓW 1. Promocja obowiązuje na z kolekcji Wiosna/Lato 2017, Wiosna/Lato 2016, Wiosna/Lato 2015, Jesień/Zima 2017, Jesień/Zima 2016z wyłączeniem klasyków i dodatków oraz marki PERSO. 2. Rabat naliczany jest automatycznie w koszyku.WYKLUCZENIA 1. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.2. Promocja nie obejmuje produktów z zakładki Nowości oraz produktów marki Perso CZAS TRWANIA 1. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym bialcon.pl od 16.07.2018r. do 31.07.2018r.ZWROTY 1. Zwrot nieużywanych produktów jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu zgodnie z procedurą dostępną na stronie sklepu internetowego pod adresem WWW:bialcon.pl/zwroty i reklamacje.
2. W przypadku zwrotu jednego lub wielu towarów objętych działaniem promocji, zostanie wystawiony dokument korygujący. Na dokumencie korygującym wartość upustu zostanie proporcjonalnie odjęta wartość towarów w cenach regularnych (przed promocją). Zostanie zwrócona wartość zgodnie z dokumentem korygującym.

REGULAMIN PROMOCJI STYLOWE ZAKUPY
Niniejszy Regulamin obowiązuje w sklepie internetowym bialcon.pl. ZAKRES1. Promocja dotyczy wybranego asortymentu w sklepie internetowym bialcon.pl.2. Promocja dotyczy produktów z kolekcji Jesień/Zima 2019 z indeksami B,R oraz marek Passero i MKM nieprzecenionych z indeksami X. Nie dotyczy modeli z indeksami C,E oraz pozostałych modeli z X.3. Promocja nie obejmuje produktów w cenach obniżonych.ZASADA DZIAŁANIA1. Każdorazowo po wpisaniu kodów rabatowych dostępnych w gazetach Show oraz TwójStyl, klientowi zostanie naliczony rabat 20%2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym bialcon.pl od 25.09.2019 r. do 01.10.2019r., dalej zwanym „Czasem Trwania Promocji”.3. Promocja ma charakter wyprzedaży bieżącej kolekcji w związku z wprowadzaniem nowych produktów.SPOSÓB NALICZANIA RABATÓW1. Promocja obowiązuje na produkty z kolekcji Jesień/Zima 2019 z wyłączeniem klasyków(indeksy C,E) oraz marek obcych (indeksy X).2. Rabat udzielany jest po wpisaniu jednego z kodów dostępnych w gazetach Show oraz Twój Styl, w koszyku w polu: kod rabatowy WYKLUCZENIA1. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i przecenami.2. Promocja nie obejmuje produktów zakładki Sale, Outlet, Dodatków oraz linii Klasyk.Promocja nie dotyczy również marek obcych z indeksami X z wyjątkiem nieprzecenionych modeli marki Passero oraz MKM CZAS TRWANIA1. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym bialcon.pl od 25.09.2019 r. do 01.10.2019 r.ZWROTY1. Zwrot nieużywanych produktów jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu zgodnie z procedurą dostępną na stronie sklepu internetowego pod adresem WWW:bialcon.pl/zwrotyreklamacje

REGULAMIN PROMOCJI -30% na przecenę z dnia 6.11.2019r.

Niniejszy Regulamin obowiązuje w sklepie internetowym bialcon.pl. ZAKRES 1. Promocja dotyczy wybranego asortymentu w sklepie internetowym bialcon.pl.2. Promocja dotyczy produktów z indeksami zakończonymi cyfrą 8,7,6,5.3. Promocja nie obejmuje produktów z indeksem X oraz E.ZASADA DZIAŁANIA1. Każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka zostanie klientowi naliczony rabat -30%na produkty.2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym bialcon.pl od 6.11.2019 r. do 11.11.2019 r.,dalej zwanym „Czasem Trwania Promocji”.3. Promocja ma charakter wyprzedaży poprzednich kolekcji w związku z wprowadzaniem nowych produktów.SPOSÓB NALICZANIA RABATÓW1. Promocja obowiązuje na produkty z przecenione z zakładki outlet, z indeksami zakończonymi cyfrą 8,7,6,5.2. Rabat naliczany jest automatycznie w koszyku.WYKLUCZENIA1. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.2. Promocja nie obejmuje produktów z zakładki nowości, sale oraz produktów z indeksem X oraz E.CZAS TRWANIA1. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym bialcon.pl od 6.11.2019 r. do 11.11.2019r. ZWROTY: 1. Zwrot nieużywanych produktów jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu zgodnie z procedurą dostępną na stronie sklepu internetowego pod adresem WWW:bialcon.pl/zwrotyreklamacje

REGULAMIN PROMOCJI -70% na drugi, tańszy produkt z przeceny


Niniejszy Regulamin obowiązuje w sklepie internetowym bialcon.pl.ZAKRES: 1. Promocja dotyczy wybranego asortymentu w sklepie internetowym bialcon.pl.2. Promocja dotyczy przecenionych produktów z wyjątkiem modeli z indeksami E oraz X,ZASADA DZIAŁANIA1. Każdorazowo po dodaniu dwóch produktów do koszyka, na które obowiązuje promocja,klientowi zostanie naliczony rabat 70% na drugi tańszy produkt.2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym bialcon.pl od 5.12.2019 r. do 8.12.2019 r.,dalej zwanym „Czasem Trwania Promocji”.3. Promocja ma charakter wyprzedaży w związku z wprowadzaniem nowych produktów.SPOSÓB NALICZANIA RABATÓW1. Promocja obowiązuje na wszystkie przecenione modele, z wyłączeniem indeksów E oraz X i nie ma ograniczenia ilościowego.2. Rabat udzielany jest automatycznie po dodaniu do koszyka produktów, na które obowiązuje promocja.3. Rabat naliczany jest na najtańszy produkt w koszyku.WYKLUCZENIA1. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami w sklepie, z wyjątkiem wyprzedaży.2. Promocja nie obejmuje produktów w cenach standardowych oraz przecenionych z indeksami E oraz X.CZAS TRWANIA2.Promocja obowiązuje w sklepie internetowym bialcon.pl od 5.12.2019 r. do 8.12.2019 r.,ZWROTY1. Zwrot nieużywanych produktów jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu zgodnie z procedurą dostępną na stronie sklepu internetowego pod adresem WWW:bialcon.pl/zwroty-reklamacje2. Zwrotu towaru zakupionego w promocji można dokonać wyłącznie odsyłając oba produkty, które wchodziły w skład promocji. Produkt w cenie regularnej oraz produkt przeceniony. ​Dajemy możliwość zwrotu jednego produktu wyłącznie jeśli zwrócony produkt jest z rabatem-70%.​ W przypadku kiedy zwrot towaru dotyczy produktu w pełnej cenie należy odesłać dwa produkty wchodzące w skład promocji.

© Bialcon. All Rights Reservede-commerce platform by: