Regulamin Konkursu „Express Yourself #Bialcon30lat”

Regulamin Konkursu „Express Yourself #Bialcon30lat”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Express Yourself #Bialcon30lat” (dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Bialcon Spółka Akcyjna z siedzibą Białej Podlaskiej (21-500) przy ul. Celników Polskich 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000377159 (dalej jako „Organizator”), z którym można kontaktować się na adres e-mail: marketing@bialcon.pl .
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych.

§ 2. Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na profilu BIALCON znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/BIALCON (dalej jako „Fanpage”).
 2. Konkurs trwa od 20.04.2023 do 21.05.2023 do godziny: 23:59.
 3. Początkiem trwania Konkursu jest moment opublikowania na Fanpage’u postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 20.04.2023.
 4. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe można udzielać od momentu publikacji postu, o którym mowa w ustępie powyżej.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.05.2023 za pośrednictwem Fanpage’a.
 6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Uczestnik”) z wyłączeniem pracowników Organizatora. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie czynności konkursowej. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie warunków wskazanych w Regulaminie oraz wykonanie Zadania Konkursowego umieszczonego na Fanpage’u oraz określonego w paragrafie poniższym.

§ 4. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu nadruku i przesłaniu go na adres marketing@bialcon.pl
 2. Projekt powinien być nawiązaniem do hasła “Express Yourself”. 
 3. Jako projekt rozumiana jest dowolna forma graficznego zapisu w formie płaskiej. Może być to np. zdjęcie, zdjęcie obrazu, skan rysunku, szkic, rysunek w programie graficznym, rysunek graficzny, kolaż, abstrakcja, układanka, wycinanka itd. 
 4. Każdy Uczestnik ma możliwość przesłania dowolnej liczby Zadań konkursowych.
 5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 6. Spośród prawidłowo wykonanych zadań konkursowych komisja konkursowa wyłoni co najmniej trzech(dziesięciu) laureatów, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria: oryginalność, ciekawość, poprawność merytoryczną i stylistyczną. 
 7. W skład komisji konkursowej wchodzą reprezentanci Działu Projektowego BIALCON: 
  1. Barbara Chwesiuk – Założycielka, Dyrektor Kretywna,
  2. Wioletta Mitręga – Projektantka, Główna Stylistka,
  3. Monika Sanecka – Projektantka, Kierownik Działu Projektowego.
 8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i kolejnym kroku związanym z realizacją Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej drogą mailową na adres, z którego zostało przesłane Zadanie Konkursowe dalego laureata.

§ 5. Nagroda

 1. Nagrodą dla każdego z laureatów jest realizacja autorskiego projektu na koszulce oraz wprowadzenie jej do produkcji, a następnie do sprzedaży z metką Bialcon w sieci sprzedaży Bialcon 
 2. oraz, po etapie realizacji produkcji, 5 sztuk koszulek z własnym projektem.
 3. Wszelkie dalsze szczegóły, ewentualne dostosowania projektu do produkcji itp. będą ustalane indywidualnie ze laureatem.
 4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani inne nagrody rzeczowe.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz opublikować zadanie konkursowe Uczestnika na Fanpage.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w zadaniu konkursowym przez Uczestnika.

§ 7. Prawa autorskie i zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zgłoszone przez niego Zadanie konkursowe wolne jest od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Laureat Konkursu w związku z otrzymaniem Nagrody udziela Organizatorowi Konkursu nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na udostępnianie i rozpowszechnianie wysłanego przez niego Zadania Konkursowego na polach eksploatacji określonych art. 50 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, a także polach eksploatacji polegających na dalszym rozpowszechnianiu Zadania Konkursowego w ramach sieci sprzedaży, serwisów społecznościowych i stronach internetowych należących bądź zarządzanych przez Organizatora. Wynagrodzenie za udzielenie licencji na każdym polu eksploatacji określonym Regulaminem ujęte jest w ramach otrzymanej Nagrody.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)
 3. Dane osobowe podawane w związku z udziałem w Konkursie przetwarzane są w celu:
 1. udziału w Konkursie, prowadzenia Konkursu, w tym realizacji Nagród, na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. rozpatrywania reklamacji jako uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń jako uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających Nagrody mogą być przekazane podmiotom odpowiedzialnym za realizację Nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Konkursu i realizacji Nagród będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, chyba że mimo odwołania zgody przepisy obowiązującego prawa umożliwiają przechowywanie w danym zakresie danych.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w określonych sytuacjach, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych przez Uczestnika jednakże konsekwencją jest dobrowolne, ich niepodanie będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie lub realizacji Nagrody.
 5. Dane nie będą przetwarzane w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Uczestnika.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich/organizacji międzynarodowych.

§ 9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w portalach społecznościowych. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 (trzydziestu) dni.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Blogu strony www.bialcon.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go.
 3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Uczestnik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając w tym temacie wiadomość na adres e-mail Organizatora: marketing@bialcon.pl .
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Więcej inspiracji

Zobacz również

Kolekcje Bialcon

Sprawdź najnowsze kolekcje na naszym sklepie online! Wyjątkowe produkty wykonane z najwyższej jakości tkanin takich jak wiskoza, bawełna, len. Bialcon to awangardowe konstrukcje i abstrakcyjne nadruki. Szczególny akcent stawiany jest na detale, które zyskują przeskalowaną formę. Cała kolekcja linii BIALCON to eksperyment ze sztuką, którą pokochasz.

Slider